Podmínky účasti na akci Univerzitní pohár darování krve

Článek 1 – Organizátor akce 

Univerzitní pohár darování krve organizuje Lékařská fakulta MU na podporu kampaně statutárního města Brna “Darujme krev pro Brno“. V rámci této kampaně odstartovala dárcovská soutěž „4,5 dl pro život“, určena jak pro veřejnosprávní sektor, tak pro vysokoškolský sektor a pro ostatní veřejnost. Právě pro vysokoškolský sektor má čest realizovat Lékařská fakulta MU pod záštitou svého děkana Martina Repka “Univerzitní pohár darování krve“.   

Univerzitní pohár darování krve (dále jen akce) vyhlašuje Lékařská fakulta MU (dále jen organizátor), která zabezpečuje činnosti obsažené v následujících článcích pravidel. 

Článek 2 – Cíl akce 

Cílem akce je: 

  • získat nové dárce krve/prvodárce k bezpříspěvkovému odběru krve či některé z krevních složek, 
  • re-motivovat stávající dárce k bezpříspěvkovému odběru krve či některé z krevních složek, 
  • upozornit na nedostatek dárců krve a krevních složek a stálou (a nyní dokonce i zvýšenou) potřebu dárcovství krve a krevních složek nejenom v Brně, ale i v celé České republice, 
  • podpořit sounáležitost studentů, zaměstnanců i absolventů ke své vysoké škole,
  • podpořit dárcovskou kampaň statutárního města BrnaDarujme krev pro Brno 
Článek 3 – Účastníci akce 

Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba, která splní tyto Podmínky účasti (dále jen účastník). 

Článek 4 – Termín a místo konání  

Akce se vyhlašuje na období 1. 10. 2020 – 30. 4. 2021 a je určena účastníkům, kteří absolvují bezpříspěvkový odběr krve nebo některé z krevních složek v kterémkoliv z odběrových míst k tomu určených v ČR. Absolvují-li bezpříspěvkový odběr krve nebo některé z krevních složek v některé z brněnských odběrových míst, mohou se také navíc současně zapojit do dárcovské soutěže statutárního města Brna “4,5 dl pro život“. 

Článek 5 – Podmínky účasti 

5.1 Podmínky pro zařazení do akce jsou následující: 

– účastník je starší 18 let, 

– účastník je studentem, zaměstnancem nebo absolventem vysoké školy se sídlem na území města Brna. 

5.2 Účastník skutečně realizoval bezpříspěvkový odběr krve uvedený v Přihlášce k účasti a/nebo realizoval bezpříspěvkový odběr některé z krevních složek (plazma, krevní destičky) uvedený v Přihlášce k účasti. 

5.3 Podmínkou pro účast je, že účastník vyplní pravdivě Přihlášku k účasti na webových stránkách akce https://pohardarovanikrve.cz, uvede e-mailovou adresu (pro následnou komunikaci v případě výhry) a splní podmínky účasti. Vzhledem ke skutečnosti, že interval mezi jednotlivými odběry krve je minimálně 3 měsíce, v případě krevních složek pak minimálně 14 dní, je možné přihlásit se vícekrát. 

5.4 Informace o skutečně realizovaném bezpříspěvkovém odběru krve nebo některé z krevních složek, které účastník uvedl v Přihlášce k účasti, budou při vyzvedávání výhry výhercem ověřovány organizátorem oproti potvrzení o realizovaných odběrech v období od 1.10.2020 do 30. 4. 2021 vydaných odběrovými místy (Potvrzení pro dárce krve). Toto potvrzení bude těmito odběrovými centry vydáno na vlastní žádost účastníka.  

5.5 V případě, že účastník poruší některé z pravidel, bude organizátorem z akce vyloučen. 

Článek 6 – Ochrana osobních údajů (GDPR) 

6.1 Přihlášením do akce bere účastník na vědomí, že Lékařská fakulta MU jakožto správce osobních údajů bude zpracovávat účastníkem uvedené osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, poštovní směrovací číslo trvalého bydliště, datum narození, emailová adresa, soutěžní kategorie, soutěžní skupina a pořadí registrace uskutečněného odběru a další informace o uskutečněném odběru (dále jen „osobní údaje“) pro účely této akce. Bez poskytnutí těchto údajů nemůže být účastník do akce zaregistrován. 

6.2 Účastí v akci bere účastník na vědomí, že osobní údaje jím poskytnuté zpracovává Lékařská fakulta MU s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 

6.3 Osobní údaje, které Lékařská fakulta MU shromažďuje o účastnících, nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případů a pro účely, kdy tuto povinnost ukládá zákon. 

Článek 7 – Výhra a ceny 

7.1 Hlavní výhrou v akci je Univerzitní pohár darování krve. Trofej Univerzitního poháru darování krve bude předána všem zapojeným vysokým školám se sídlem na území města Brna, které vyjádří symbolickou podporu akci. Počet přihlášených účastníků příslušných jednotlivým vysokým školám do akce nehraje roli.  

7.2 Pro fyzické osoby – přihlášené účastníky – je jako další druh ceny připraven omezený počet dárkových balíčků (dále jen ceny). Příjemce těchto cen organizátor vylosuje v průběhu nebo na konci akce. 

7.3* Vyzvednutí cen je možné do 30. 11. 2021 na místě, které organizátor výherci upřesní e-mailem s oznámením o výhře.

Článek 8 – Zařazení do slosování o ceny 

Všichni řádně přihlášení účastníci, kteří v termínu konání akce (1. 10. 2020 30. 4. 2021) realizovali minimálně 1 bezpříspěvkový odběr krve nebo některé z krevních složek (plazma, krevní destičky), budou zařazeni do slosování o ceny. Účastníci, kteří se do akce přihlásili vícekrát, budou do slosování zařazeni vícekrát, a to podle počtu svých přihlášek a snimi souvisejících skutečně realizovaných bezpříspěvkových odběrů krve nebo krevních složek vtermínu konání akce. Všechny přihlášky budou označeny číslem, a to dle pořadí zápisu přihlášky k účasti. 

Článek 9* – Vyhlášení výsledků akce  

Vyhlášení výsledků akce bude oznámeno do 14 dnů po ukončení akce zveřejněním na webových stránkách akce. Následně budou předány trofeje zapojeným vysokým školám po vzájemné domluvě. 

Vyhlášení výsledků akce bude oznámeno do 31. 8. 2021. Trofeje budou následně předány zapojeným vysokým školám po vzájemné domluvě.

Článek 10 – Losování a výherci cen 

10.1* Losování výherců proběhne za účasti zástupců statutárního města Brna a zástupců organizátora akce během měsíce září 2021, nejpozději však do 30. září 2021, a to tak, že každý los zařazený do slosování bude označen číslem odpovídajícím pořadí přihlášky účastníka. Losování proběhne vytažením náhodného lístku z osudí.

10.2 V případě výhry bude výherce organizátorem informován bezodkladně po vylosování na e-mailovou adresu, kterou uvedl v přihlášce k účasti, a bude vyzván k vyzvednutí výhry. 

10.3 Při vyzvedávání výhry předloží potvrzení o realizovaných odběrech dle Čl. 5, bod 2. V případě, že účastník–výherce toto potvrzení při vyzvedávání výhry nepředloží, nebude mu výhra vydána. 

10.4* V případě, že si výherce nevyzvedne výhru u organizátora do 30. 11. 2021, ztrácí nárok na výhru a organizátor bude oprávněn určit nového výherce postupem podle těchto pravidel.

10.5* V případě, že si nový výherce nevyzvedne výhru u organizátora do 31. 12. 2021, nárok na výhru zaniká.

Článek 11 – Závěrečná ustanovení 

11.1 Výsledky akce vyhlášené organizátorem jsou konečné. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možné. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. 

11.2 Náklady spojené s uplatněním či vyzvednutím výhry nese výherce. Výhry nepodléhají zdanění v souladu s příslušnými právními předpisy. 

11.3 Osoby, které nesplňují podmínky účasti v akci nebo jednají v rozporu s těmito pravidly, nebudou do akce zařazeny, případně z ní budou vyloučeny. Pokud takováto osoba bez ohledu na výše uvedené bude určena jako výherce, ztrácí nárok na výhru a organizátor bude oprávněn určit nového výherce postupem podle těchto pravidel. 

11.4 Organizátor je oprávněn vyloučit z akce účastníka, u kterého zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání nekalého jednání v souvislosti s účastí v akci. 

11.5 Rozhodnutí organizátora o nezařazení do akce či vyloučení z akce jsou konečná. 

11.6 Organizátor neodpovídá ze jakékoliv technické problémy spojené s účastí v akci. 

11.7 Pořadatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech akci ukončit, nebo přerušit. 

11.8 Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla akce, či technické nebo organizační zabezpečení akce; v takovém případě je změna účinná od okamžiku jejího zveřejnění. 

11.9 Tato pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách akce https://pohardarovanikrve.cz, kde budou zveřejňovány také případné změny těchto pravidel a další informace týkající se akce. 

11.10 V případě dotazů, stížnosti či připomínek k průběhu akce je možné kontaktovat organizátora písemně na e-mailové adrese: info@pohardarovanikrve.cz. 

 

V Brně dne 2. 12. 2020 

* Poznámka: Z nepředvídatelných důvodů došlo k posunu termínu vyhodnocení akce.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info